2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

ΔΠρΑθ 15304/2020, 18ο Τμήμα – Ταμειακή Βεβαίωση συνταχθείσα στο όνομα θανόντος προσώπου είναι άκυρη εφ’ όσον ο θάνατος προηγήθηκε της ταμειακής βεβαιώσεως της οφειλής

ΠΗΓΗ http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeioath/apofaseis?

«[…] εν όψει των διατάξεων που εξετέθησαν και ερμηνεύθησαν ανωτέρω και των ως άνω πραγματικών περιστατικών, η έκδοση ταμειακών βεβαιώσεων, που αποτελεί το πρώτο στάδιο για την επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως, εις βάρος θανόντος υποχρέου, όταν δεν προσδιορίζεται από το περιεχόμενο αυτών με σαφήνεια το πρόσωπο των κληρονόμων του υποχρέου και το ύψος του οφειλόμενου από έκαστο κληρονόμο και όχι κληροδόχο, ο οποίος δεν ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομίας, ποσού, αναλόγως της κληρονομικής του μερίδας είναι άκυρη. Εν προκειμένω, από το περιεχόμενο της από 03.11.2008 ιδιόγραφης διαθήκης προκύπτει ότι το ανακόπτον νπιδ εγκατεστάθη ως κληροδόχος συγκεκριμένου πράγματος (εν προκειμένω ενός γραφείου επιφάνειας 33.76 τ.μ.) και όχι ως κληρονόμος της […], καθ’ όσον το υπόλοιπο της περιουσίας της εκληρονόμησαν έτερα έξι φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο. Επομένως, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το ανακόπτον νπιδ κατέστη με την προαναφερθείσα διαθήκη κληροδόχος της […] και όχι κληρονόμος αυτής και άρα δεν ευθύνεται για την καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων της αποβιώσασας […], εφ’ όσον οι ως άνω ταμειακές βεβαιώσεις έχουν συνταγεί μετά το θάνατό της (ήτοι στις 19-03-2013) και άρα φέρεται ως οφειλέτιδα η […], ήτοι μη υπαρκτό πρόσωπο, αυτές καθίστανται άκυρες. Ειδικότερα, εν προκειμένω η φορολογική άρχη ώφειλε ως εκ του χρόνου επαγωγής της κληρονομίας (19-03-2013) να συντάξει, μετά την έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, ταμειακές βεβαιώσεις στο όνομα εκάστου κληρονόμου της […], στις οποίες τα αναγραφόμενα ποσά συνολικής οφειλής θα είχαν επιμεριστεί κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας, των οποίων το περιεχόμενο θα εκοινοποιούσε στους εκάστοτε υποχρέους με την αποστολή ατομικής ειδοποιήσεως καταβολής – υπερημερίας, επί της οποίας τα αναγραφόμενα ποσά θα ήταν επιμερισμένα και δεν θα ανήγοντο στο σύνολο της φορολογικής οφειλής. Συνακολούθως, άκυρη καθίσταται και η συμπροσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση, εφ’ όσον αυτή αφ’ ενός εδράζεται σε άκυρες κατά τα ανωτέρω ταμειακές βεβαιώσεις και αφ’ ετέρου καλεί το ανακόπτον νπιδ να καταβάλει το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων της αποβιώσασας […].[…]»