Τομείς δραστηριότητας

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας & Παροχής Υπηρεσιών (σύνταξη διακήρυξης, παρακολούθηση διαγωνισμών, επεξεργασία συμβάσεων, επίλυση διαφορών), Δημόσιες Συμβάσεις Έργου (σύνταξη διακήρυξης, παρακολούθηση διαγωνισμών, επεξεργασία συμβάσεων, επίλυση διαφορών), Δίκαιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εκλογικές Διαδικασίες, Φορολογικό – Δημοσιονομικό δίκαιο (διοικητική & ποινική διάσταση) Πειθαρχικό δίκαιο, Υπαλληλικό δίκαιο, Αιτήσεις Ακύρωσης, Αποζημιώσεις κατά του Δημοσίου, Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Δίκαιο Υγείας, Δίκαιο Δικαιωμάτων των Ανθρώπων, Δίκαιο της Εκπαίδευσης, Καταλογισμοί, Υποθέσεις αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όλες οι ακυρωτικές και διοικητικές διαφορές ουσίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ      

Εργατικό Δίκαιο (ατομικές & συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις εργασίας, κανονισμοί εργασίας, καταγγελία εργασιακών σχέσεων, δανεισμός προσωπικού, μεταβίβαση εργασιακών σχέσεων, συνδικαλιστικές οργανώσεις), Συνεταιρισμοί – Σωματεία – Ιδρύματα (ίδρυση, λειτουργία, λύση), Ενοχικό Δίκαιο (συμβάσεις έργου, εκχώρηση απαιτήσεων, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, ευθύνη από αδικοπραξία), Οικογενειακό – Κληρονομικό Δίκαιο, Αναγκαστική Εκτέλεση (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, αναστολές, ανακοπές)

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικονομικά– Φορολογικά Εγκλήματα (πλαστά & εικονικά τιμολόγια, μη απόδοση Φ.Π.Α., φοροδιαφυγή), Εγκλήματα κατά της Περιουσίας & της Ιδιοκτησίας (απάτη, υπεξαίρεση), Εγκλήματα Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Εγκλήματα κατά της Προσωπικότητας (συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση), Σωματικές Βλάβες, Απειλή, Παράνομη Βία, Εκβίαση, Ενδοοικογενειακή Βία, Ποινική Συνδιαλλαγή, Ναρκωτικά, Παράνομη διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών  

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (αγγλική, γερμανική και τουρκική γλώσσα)