2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

ΔΕΑ 4376/2020, Διοικητικές Συμβάσεις – Παραίτηση από το δικόγραφο

ΠΗΓΗ http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/defeteioath/apofaseis?contentID…

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 4376/2020, (Τμήμα 18ο Τριμελές)

Αγωγή – Απαίτηση από εκτέλεση τεσσάρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φυλάξεως. Παραίτηση από το δικόγραφο. Προϋποθέσεις. Άρθρα 1 ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α 83) και 27 ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α 184) για έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης και άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) περί βεβαιώσεως γνησίου υπογραφής. Ερμηνεία ότι η συνταγείσα μέσω της ΕΨΠ Υπεύθυνη Δήλωση (και στην ηλεκτρονική και στην έντυπη μορφή της) έχει την ίδια ισχύ με αυτή που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του συντάκτη της, αντίγραφο δε αυτής γίνεται υποχρεωτικώς αποδεκτό από τα δικαστήρια. Κρίση ότι η εκτυπωμένη από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ της Δημόσιας Διοίκησης δήλωση νομίμου εκπροσώπου εταιρείας περί παραιτήσεώς της από το δικόγραφο της κρινόμενης αγωγής και κατατεθείσα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και ηλεκτρονική σφραγίδα, μπορεί να επαληθευτεί ως προς το περιεχόμενό της και επέχει θέση πρωτοτύπου. Δέχεται την παραίτηση – Καταργεί τη δίκη.