2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ 2012,2013/19

Απόρριψη αιτημάτων χορήγησης και επιστροφής ήδη αφαιρεθέντος διαβατηρίου λόγω άσκησης ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος

Περισσότερα »

Διοικ. Πρωτ. Αθ. 11077/2019, 25ο Τμήμα.

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από αστυνομική βία. Απάνθρωπη μεταχείριση (άρθρο 3 της ΕΣΔΑ). Kατά τόπον αρμοδιότητα. Ενέργειες συναφείς με τα καθήκοντα του αστυνομικού οργάνου. Δέσμευση από καταδικαστική απόφαση.

Περισσότερα »

ΣτΕ Ολομ. 1308/2019 (κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος)

Ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών – Προστασία επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων – Συμβατή προς το Σύνταγμα η κατάργηση επιδομάτων δώρων και αδείας από 1.1.2013 (διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012)

Περισσότερα »

ΣτΕ 1213/2019

Παρ.στην Ολομέλεια, Ευθύνη παραιτηθέντος, χωρίς τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας, από τη διοίκηση ανωνύμου εταιρείας, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Ι.Κ.Α.

Περισσότερα »