ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 2480/2018

Επαγγελματική ελευθερία – Δικηγόροι – Αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για απάτη – Αίτηση επανάληψης διαδικασίας – Προσφυγή στο ΕΔΔΑ για παράβαση του άρ. 6 της ΕΣΔΑ – Παραδεκτό της προσφυγής – Εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων και προθεσμία – Έννοια του “final” decision

Περισσότερα »

ΣτΕ Β΄ Τμ. 351/2019 επταμ.

Αρχές επιβολής κυρώσεων – Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής (φορολογικής) κύρωσης, κατά το ημεδαπό δίκαιο, την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο – Δεν βρίσκει κατ’ αρχήν πεδίο εφαρμογής η ενωσιακή αρχή στο πλαίσιο της φορολογίας εισοδήματος – Έκταση εξουσίας/ελέγχου του δικαστηρίου της προσφυγής – Εάν προβάλλεται λόγος προσφυγής κατ’ εσφαλμένη επίκληση της μη δυνάμενης να εφαρμοστεί αρχής του ενωσιακού δικαίου, ο λόγος εξετάζεται με βάση την αντίστοιχη αρχή του ημεδαπού δικαίου ή της ΕΣΔΑ – Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης διάταξης του άρ. 26 παρ. 1 του ν. 3943/2011

Περισσότερα »

ΣτΕ Ολομ. 813/2019

Ένδικη προστασία – Αίτηση ακυρώσεως – Όρια και έκταση ελέγχου – Έλεγχος αντισυνταγματικότητας διατάξεων νόμου διαφορετικών από εκείνες βάσει των οποίων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη

Περισσότερα »