ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ Ολομ. 1308/2019 (κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος)

Ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών – Προστασία επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων – Συμβατή προς το Σύνταγμα η κατάργηση επιδομάτων δώρων και αδείας από 1.1.2013 (διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012)

Περισσότερα »

ΣτΕ 1213/2019

Παρ.στην Ολομέλεια, Ευθύνη παραιτηθέντος, χωρίς τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας, από τη διοίκηση ανωνύμου εταιρείας, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Ι.Κ.Α.

Περισσότερα »

ΣτΕ Α΄ Τμ. 510/2019 επταμ.

ΠΗΓΗ:  http://www.humanrightscaselaw.gr/sigmatauepsilon.html (Α) Οι κανονιστικές πράξεις, όπως η προσβαλλόμενη, καταρχήν, δεν απαιτείται να φέρουν αιτιολογία. Ως εκ τούτου ελέγχονται μόνον από την άποψη της τηρήσεως

Περισσότερα »

ΕΔΔΑ 6.6.2019, Nodet v. France (47342/14)

Αρχές επιβολής κυρώσεων – Ne bis in idem – Επιβολή προστίμου (250.000 ευρώ) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε βάρος του προσφεύγοντος και ποινική καταδίκη του για την ίδια παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας

Περισσότερα »

Δ.Εφ.Πειρ.Α439/2019

Ανάκληση διορισμού λόγω πλαστού δικαιολογητικού (πρέπει να αιτιολογείται η αιτιώδης σύνδεση μεταξύ πλαστού δικαιολογητικού και διορισμού)

Περισσότερα »

ΣτΕ 1076/2019 Ολομ.

Μη εφαρμογή της οδηγίας 2014/25/ΕΕ ​στον διαγωνισμό της εταιρείας ‘Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ’ (ΟΛΠ ΑΕ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ‘Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)’

Περισσότερα »