2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ 291/2020

Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Παραγραφή αξιώσεων αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως σε περίπτωση βλάβης σώματος εξαιτίας κατάρρευσης κτίσματος (άρθρ. 90 παρ. 1, 91, 93 περ. α, 119 ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού»). Έναρξη παραγραφής. Μη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 937 ΑΚ. Συντρέχον πταίσμα του παθόντος. Χρόνος προβολής της ενστάσεως του άρθρου 300 ΑΚ.

Περισσότερα »

ΔΕΕ 19-12-2019 ΥΠΟΘ. C-532/18 Niki Luftfahrt, Μια αεροπορική εταιρία ευθύνεται για τις βλάβες που προξένησε η ανατροπή ποτηριού με καυτό καφέ

«Προδικαστική παραπομπή – Αεροπορικές μεταφορές – Σύμβαση του Μόντρεαλ – Άρθρο 17, παράγραφος 1 – Ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση “δυστυχήματος” – Έννοια του “δυστυχήματος” – Αεροσκάφος εν πτήσει – Ανατροπή ποτηριού με καφέ που είχε τοποθετηθεί στο τραπεζάκι καθίσματος – Σωματικός τραυματισμός επιβάτη»

Περισσότερα »

ΣτΕ Β΄ Τμ. 2691/2019 επταμ.

Διοικητικές κυρώσεις (για την έκδοση ανακριβών ως προς το ποσό αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγόρο) – Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης φορολογικής κύρωσης – Πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής αρχής – Έλλειψη επαρκούς συνδέσμου με το ενωσιακό δίκαιο – Πεδίο εφαρμογής του άρ. 7 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και του άρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ – Αντίθεση προς τα εν λόγω άρθρα της ΕΣΔΑ της μεταβατικής ρύθμισης της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 – Αναδρομική εφαρμογή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ηπιότερης φορολογικής κύρωσης για έκδοση ανακριβών ΑΠΥ

Περισσότερα »

ΣτΕ Ολ 359/2020

Άρθρα 26, 94 και 96 του Συντάγματος (περί αρμοδιότητας των διοικητικών και των ποινικών δικαστηρίων) – Αρχή ne bis in idem κατά την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο – Σώρευση ποινικής και διοικητικής διαδικασίας και δίκης κατά του ίδιου προσώπου για την ίδια παράβαση λαθρεμπορίας – Ερμηνεία του άρθρου 100 του Συντάγματος

Περισσότερα »

ΣτΕ Β΄ Τμ. 272/2020

Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης φορολογικής κύρωσης κατά την ΕΣΔΑ, το ΔΣΑΠΔ και το ενωσιακό δίκαιο – Δυνατότητα περιορισμού της εφαρμογής της, ενόψει της ανάγκης αποτελεσματικής πρόληψης και καταστολής των σχετικών παραβάσεων – Ενωσιακή υποχρέωση πρόβλεψης και επιβολής αποτελεσματικών κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ΦΠΑ –

Περισσότερα »