ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ Β΄ Τμ. 1779/2020 (υπόθεση αναπεμφθείσα εν μέρει στο Β΄ Τμήμα με την ΣτΕ Ολομ. 359/2020)

Τεκμήριο αθωότητας (κατά το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ και το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο) – Άρθρο 5 παρ. 2 ΚΔΔ – Άρθρο 94 παρ. 1 Συντάγματος – Αρχή της δικονομικής αυτονομίας – Λόγοι αναίρεσης (άρθρο 56 παρ. 1 π.δ. 18/1989) – Σχέση μεταξύ ποινικής δίκης (για λαθρεμπορία και πλαστογραφία) και διοικητικής δίκης περί επιβολής δασμών και φόρων, που διέφυγαν της καταβολής κατά την εισαγωγή, βάσει πλαστού πιστοποιητικού καταγωγής του εμπορεύματος – Δεν απαιτείται δόλος για τον καταλογισμό των δασμών και φόρων – Αβάσιμος και αλυσιτελής λόγος αναίρεσης περί παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας, λόγω σχετικής αμετάκλητης απαλλακτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου – Δεν συντρέχει περίπτωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ ή στο ΕΔΔΑ ούτε παραπομπής στο ΑΕΔ, λόγω αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Περισσότερα »

ΣτΕ Γ΄ 7μ 1869/2020

Aυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης: αντίθετη, υπό προϋποθέσεις, στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α

Περισσότερα »

ΣτΕ Β΄ Τμ. 1582/2020

Αρχές επιβολής κυρώσεων – Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης – Χρηματικό πρόστιμο για παράλειψη εμπρόθεσμης υποβολής κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών – Συγκρισιμότητα των διατάξεων του ν. 3728/2008 και του ΚΦΕ – Ερμηνεία των σχετικών μεταβατικών διατάξεων του ΚΦΕ και του ΚΦΔ υπό το φως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας

Περισσότερα »

ΣτΕ Β΄ Τμ. 1348/2020

Φορολογία – Αρχές επιβολής κυρώσεων – Παραγραφή – Επιμήκυνση παραγραφής λόγω ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων – Δεν συνιστούν τέτοια στοιχεία τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτου ή τα συμπεράσματα του φορολογικού ελέγχου

Περισσότερα »

ΔΠΑ 3492/2020 15ο Τμήμα

Παραδεκτή άσκηση δεύτερης προσφυγής, κατόπιν απόρριψης της αρχικώς ασκηθείσας, για τον τυπικό λόγο της έλλειψης νομιμοποίησης του υπογράφοντος το δικόγραφο αυτής δικηγόρου, συντρεχουσών και των

Περισσότερα »