2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ ΕπΑν 263/2020

Περί αναστολής της αποφάσεως του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας περί απαγόρευσης των «Δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων»

Περισσότερα »

ΣΤΕ Ολ. 910/2021

Δικαιοδοσία, ακυρωτικές διαφορές αρμοδιότητας ΣΤΕ οι σχετικές με πράξεις, με τις οποίες επιβλήθηκε σε ιδιώτη δημοσιονομική διόρθωση για ποσό επιχορήγησης αχρεωστήτως ή και παρανόμως καταβληθέν

Περισσότερα »

ΣτΕ 1245/2020: Αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία οι καταθέσεις στην αλλοδαπή που γνωστοποιήθηκαν από τον ίδιο τον φορολογούμενο – Δεκαετής προθεσμία παραγραφής- δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης

Πηγή: www.adjustice.gr  5. Επειδή, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες σκέψεις των αποφάσεων 2934/2017, 2935/2017, 172/2018 και 173/2018 του Δικαστηρίου, «συμπληρωματικά στοιχεία», κατά την έννοια του άρθρου 84

Περισσότερα »

ΣΤΕ 770/2021-ΔΙΚΗ ΠΙΛΟΤΟΣ-έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. που εκδίδονται κατά το στάδιο που προηγείται της συνάψεως δημοσίας συμβάσεως υπαγομένης στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016

ΠΗΓΗ www.ddikastes.gr/  ΣΤΕ Δ’ ΤΜΗΜΑ 12. Επειδή, με την προμνησθείσα πράξη 3/27.1.2021 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, με την οποία

Περισσότερα »