ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΤΕ 770/2021-ΔΙΚΗ ΠΙΛΟΤΟΣ-έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. που εκδίδονται κατά το στάδιο που προηγείται της συνάψεως δημοσίας συμβάσεως υπαγομένης στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016

ΠΗΓΗ www.ddikastes.gr/  ΣΤΕ Δ’ ΤΜΗΜΑ 12. Επειδή, με την προμνησθείσα πράξη 3/27.1.2021 της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, με την οποία

Περισσότερα »

ΟλΕλΣυν 2893/2021 Αχρεώστητη καταβολή σύνταξης και εφαρμογή της αρχής και εύρυθμης διοίκησης. Η εκτίμηση του χρόνου καταβολής και καλόπιστης είσπραξης της σύνταξης ” ως μακρού” και ικανού για τη δημιουργία δικαιολογημένης πεποίθησης

ΠΗΓΗ: www.ddikastes.gr 5. (i) Η αρχή της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης, που διέπει τη δράση των δημόσιων οργάνων, επιβάλλει τη μη αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών περιοδικών παροχών

Περισσότερα »

ΔΠρΑθ 3208/2020_Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας.

Πηγή: http://www.adjustice.gr ΔΠΑ 3208/2020, 29ο Τμήμα  Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) η ένδικη κατάσχεση επιβλήθηκε για την αναγκαστική είσπραξη απαίτησης του καθ’ ου σε

Περισσότερα »

ΔΠρΑθ 15304/2020, 18ο Τμήμα – Ταμειακή Βεβαίωση συνταχθείσα στο όνομα θανόντος προσώπου είναι άκυρη εφ’ όσον ο θάνατος προηγήθηκε της ταμειακής βεβαιώσεως της οφειλής

ΠΗΓΗ http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeioath/apofaseis? «[…] εν όψει των διατάξεων που εξετέθησαν και ερμηνεύθησαν ανωτέρω και των ως άνω πραγματικών περιστατικών, η έκδοση ταμειακών βεβαιώσεων, που αποτελεί το πρώτο

Περισσότερα »

ΣτΕ Ολ 377/2021 (έννομο συμφέρον υποψηφίου στις Πανελλαδικές – διακριθέντες αθλητές)

Έλλειψη εννόμου συμφέροντος υποψηφίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσων εισήχθησαν σε αυτά μετά από προσαύξηση της βαθμολογίας τους λόγω αθλητικής διάκρισης εφόσον έχει συγκεντρώσει λιγότερα μόρια από τον τελευταίο διακριθέντα αθλητή, πριν από την προσαύξηση των μορίων του λόγω αθλητικής διάκρισης

Περισσότερα »