2551026607

Τηλ. γραφείου

Λ. Δημοκρατίας 192

3ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

ΣτΕ Ολ 377/2021 (έννομο συμφέρον υποψηφίου στις Πανελλαδικές – διακριθέντες αθλητές)

Έλλειψη εννόμου συμφέροντος υποψηφίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσων εισήχθησαν σε αυτά μετά από προσαύξηση της βαθμολογίας τους λόγω αθλητικής διάκρισης εφόσον έχει συγκεντρώσει λιγότερα μόρια από τον τελευταίο διακριθέντα αθλητή, πριν από την προσαύξηση των μορίων του λόγω αθλητικής διάκρισης

ΠΗΓΗ http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/apofaseis?

Έλλειψη εννόμου συμφέροντος υποψηφίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσων εισήχθησαν σε αυτά μετά από προσαύξηση της βαθμολογίας τους λόγω αθλητικής διάκρισης εφόσον έχει συγκεντρώσει λιγότερα μόρια από τον τελευταίο διακριθέντα αθλητή, πριν από την προσαύξηση των μορίων του λόγω αθλητικής διάκρισης   

Πρόεδρος: Ε. Σαρπ

Εισηγητής: Σ. Κτιστάκη

Με την απόφαση 377/2021 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιληφθείσα σχετικού  προδικαστικού ερωτήματος που υπεβλήθη με την 2046/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010, έκρινε ότι ο αιτών, ο οποίος έλαβε μέρος ως υποψήφιος της γενικής κατηγορίας στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων του έτους 2019, στερείται εννόμου συμφέροντος για την προσβολή με αίτηση ακυρώσεως της εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσων εισήχθησαν σε αυτά μετά από προσαύξηση της βαθμολογίας τους λόγω αθλητικής διάκρισης βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α′ 121/17.6.1999) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019, διότι έχει συγκεντρώσει λιγότερα μόρια από τον τελευταίο διακριθέντα αθλητή, πριν από την προσαύξηση των μορίων του με την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων. Και τούτο, διότι, σε κάθε περίπτωση, οι εισαχθέντες στις σχολές της προτίμησής του αθλητές συγκέντρωσαν χωρίς προσαύξηση περισσότερα μόρια από αυτόν, με αποτέλεσμα, και υπό την εκδοχή ότι οι ανωτέρω διατάξεις που προβλέπουν την ευνοϊκή μεταχείριση των διακριθέντων αθλητών είναι αντίθετες στο Σύνταγμα, και, ότι, συνεπώς, τα επιπλέον μόρια που χορηγήθηκαν στους εισαχθέντες αθλητές λόγω των αντισυνταγματικών διατάξεων δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη, κανένας υποψήφιος από την κατηγορία των αθλητών δεν έχει εισαχθεί στις επίμαχες σχολές, στις οποίες επιδιώκει την εισαγωγή του και ο αιτών, με συνολική βαθμολογία, αποκλειστικά βάσει των επιδόσεών του στις γραπτές εξετάσεις, χαμηλότερη από εκείνη του αιτούντος.